Αρχική Σελίδα Σχετικά με το ΔΕΕΤΕ Υποψήφιος/α Εργοδοτούμενος/η Εργοδότης/ρια Οδηγός Χρήστη Εγγραφή

Ο ιστότοπος www.deete.gov.cy (εφεξής ο «Ιστότοπος») ανήκει και διατηρείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, τότε οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε τροποποίηση/αναθεώρηση χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο/Η χρήστης οφείλει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενες τροποποιήσεις/αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου κατόπιν τροποποίησης/αναθεώρησης των όρων και προϋποθέσεων, θα αποτελεί αποδοχή τέτοιας τροποποίησης/αναθεώρησης από τον/τη χρήστη.

Αποκλεισμός Εγγυήσεων

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησής τους. Εν τούτοις, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες, πλήρεις και ισχύουσες ανά πάσα στιγμή. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε χρήστη ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

Συνδέσεις (Links) με Δικτυακούς Τόπους Τρίτων

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια, ποιότητα ή ορθότητα των συνδέσεων (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων που τυχόν παρέχονται μέσω του Ιστότοπου και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε πραγματική ή ισχυριζόμενη ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη του χρήστη στις πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοιες συνδέσεις (links).

Δικαιώματα Προσωπικής Ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Κανένα μέρος του Ιστότοπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, είτε ηλεκτρονικά ή ως φωτοαντίγραφο ή διαφορετικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Νομοθεσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ οποιουδήποτε χρήστη και του Υπουργείου Παιδείας και αναφορικά με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου.