Αρχική Σελίδα Σχετικά με το ΔΕΕΤΕ Υποψήφιος/α Εργοδοτούμενος/η Εργοδότης/ρια Οδηγός Χρήστη Εγγραφή

Αν ναι, μέσω της πλατφόρμας έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε, να δημιουργήσετε το εταιρικό σας προφίλ, να δηλώσετε τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε, να αναζητήσετε βιογραφικά και τεχνικά καταρτισμένο, διαθέσιμο, προσωπικό ανά κλάδο και ειδικότητα, ανά επαρχία, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε μέσω της πλατφόρμας με τους/τις υποψήφιους/ες εργοδοτούμενους/ες.

Η πλατφόρμα ΔΕΕΤΕ δημιουργήθηκε και τυγχάνει διαχείρισης από τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET).